Track Day trases ekspluatācijas noteikumi

“Track Day” trases ekspluatācijas noteikumi

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Datu aizsardzības atruna ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar noteikumu ievērošanu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti. Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu;

1.2. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek SIA „Baltic Ring 333” trases (turpmāk tekstā – Trase) lietotāja (turpmāk tekstā – Lietotājs) darbību norise brauciena laikā kopumā;

1.3. Trases Lietotājs ir persona, kura piedalās braucienā ar transporta līdzekli noteiktā trases daļā / daļās.

1.4. Trases personāls ir persona,  kurai ir  „333” atstarojošā veste.

LIETOTĀJA PIENĀKUMI

2.1. Lietotājs uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu;

2.2. Lietotājam – autobraucējam dodoties Trasē jāpiesprādzējas ar drošības jostu un jālieto aizsargķivere (aizsargķiveri iespējams iznomāt pie Trases personāla).

2.3. Automašīnā vienlaicīgi var atrasties 2 cilvēki  (tikai priekšējos sēdekļos). Līdzbraucējam jālieto aizsargķivere.

2.4. Izvēlēties transporta līdzekļa braukšanas ātrumu atbilstoši savām braukšanas prasmēm;

2.5. Ievērot drošu braukšanas distanci;

2.6. Ja Trases lietošanas laikā no transporta līdzekļa kādu noteiktu bojājumu dēļ atdalās detaļa (t.sk. plīsušo riepu kordi), tā ir nekavējoties jāsavāc, stingri ievērojot drošības pasākumus Trasē;

2.7. Ja Trases lietošanas laikā no transporta līdzekļa kādu noteiktu bojājumu dēļ noplūst eļļa, degviela vai tosols, tad pamanot šo faktu nekavējoties informēt Trases personālu. Ja uzkopšanas darbu veikšanai ir nepieciešams izmantot absorbējošās granulas, tad Lietotājs sedz izmantotā materiāla izdevumus – 20,00 EUR apmērā;

2.8. Ja konstatē jebkādu svešķermeņu (detaļas, priekšmeti, vielas u.c.) atrašanos uz Trases asfaltētā seguma, kas tur atrodas citu Lietotāju braucienu rezultātā, tad nekavējoties informēt par šo faktu Trases personālu;

2.9. Ja jebkāda iemesla dēļ Lietotājs ir nobraucis no Trases asfaltētā seguma, kā rezultātā uz Trases asfaltētā seguma atrodas zeme, tad Lietotājam par šo faktu nekavējoties informēt Trases personālu;

2.10. Ja Lietotājs vēlas mainīt Trases konfigurāciju, tad to drīkst darīt tikai ar Trases personāla atļauju;

2.11. Ja rodas jebkādi jautājumi vai neskaidrības par braucienu vai Trasi, tad jautāt Trases personālam, noskaidrojot jautājumu līdz tas ir pilnībā saprotams;

2.12. Ja ir radušās problēmas turpināt braukšanu, tad par šo faktu informēt Trases personālu;

2.13. Pārējā Trases teritorijā, kas ir ārpus Trases teritorijas, jebkura transporta līdzekļa ātrums nedrīkst pārsniegt 30 km/h;

2.14. Saudzīgi izturēties pret Trasē lietojamo un pieejamo Trases mantu un izsniegto aprīkojumu;

2.15. Ja brauciena laikā Lietotājs ir sabojājis trasē esošo pilonu / pilonus, tad uzreiz pēc brauciena Lietotājs samaksā Trasei par katru bojāto pilonu – 30,00 EUR/gab.

2.16. Ja brauciena laikā Lietotājs ir sabojājis  SIA „Baltic Ring 333”  piederošo  īpašumu, tad uzreiz pēc brauciena Lietotājs samaksā Trasei nodarītos zaudējumus.  Ja puses nevar vienoties par nodarīto zaudējumu  apmēru,  pieaicina neatkarīgu ekspertu slēdziena veikšanai.

LIETOTĀJAM KATEGORISKI AIZLIEGTS

1.1. Atrasties Trasē apreibinošu vielu ietekmē;

3.2. Patvaļīgi lietot Trasi, bez Trases personāla dotās atļaujas;

3.3. Trases teritorijā kategoriski ir aizliegts „svilināt riepas”, „starts no  vietas”, drifta un  dragreisa elementi.

3.4. Patvaļīgi mainīt noteikto braukšanas virzienu, konfigurāciju un apstāties Trasē bez pamatota iemesla;

3.5. Apstāties Trasē bez pamatota iemesla, tomēr ja tāda nepieciešamība rodas, tad transportlīdzeklim ir jāieslēdz avārijas signāls un jānobrauc no Trases asfaltētā seguma, stingri ievērojot drošības pasākumus Trasē.

LIETOTĀJA ATBILDĪBA

4.1.Pilna atbildība par pienākumu un aizliegumu ievērošanu, to izpildi un radītajām sekām;

4.2.Civiltiesiskā atbildība saskaņā ar LR spēkā esošajām tiesību normām;

4.3.Par jebkuru savas vai trešās personas tehnikas bojājumiem trases lietošanas laikā transporta līdzekļa vadītājs ir atbildīgs tikai un vienīgi pats;

4.4.Pilna atbildība, ka transportlīdzeklim, ar kuru Lietotājs piedalās braucienā pa Trasi, ir veikta un ir derīga tehniskās apskates apliecība.

LIETOTĀJA TIESĪBAS

5.1.       Veikt iegādāto braucienu Trasē, ievērojot šos noteikumus;

5.2.       Uzdot jebkādus jautājumus par Trasi vai braucienu Trasē un saņemt Trases personāla atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

CITI JAUTĀJUMI

6.1. Trasē NEDARBOJAS OCTA!

6.2. Trasē NEDARBOJAS KASKO polise!

6.3. Ja starp  Lietotājiem ir notikusi sadursme,  tie apņemas necelt pretenzijas pret SIA Baltic Ring 333.

6.4. Ja transporta līdzekļa vadītājs vairāk kā 3 reizes nobraucis no Trases asfaltētā seguma, vai ir bijusi atkārtota sadursme ar Trasi norobežojošām zīmēm, tad Trases personāls ir tiesīgs pārtraukt Lietotāja braucienu, neatgriežot samaksu par braucienu;

6.5. Lietotājs Trasē dodas ar tukšu bagāžnieku, vai ar nostiprinātām mantām tajā.  Arī automašīnas salonā nedrīkst atrasties nepiestiprinātas mantas. Trase neuzņemas atbildību par Lietotāja personīgajām materiālajām vērtībām;

6.6. Neievērojot iepriekš minētos noteikumus, Lietotājam tiek izteikts mutisks brīdinājums, ja Lietotājs neievēro izteikto brīdinājumu, tad dalība braucienā Lietotājam tiek nekavējoties liegta, bez tiesībām to atjaunot un samaksa par nodarbību netiek atgriezta;

6.7. Pretenzijas, kas radušās Trases izmantošanas laikā, ir jāiesniedz rakstveidā brīvā formā nekavējoties – uzreiz pēc brauciena beigām;

6.8.     Ja Lietotājam rodas jebkāda veida strīdi vai domstarpības ar jebkuru trešo personu, tad savstarpējie strīdi risināmi pārrunu veidā, ja tas neizdodas, Lietotājs un trešā persona risina radušos strīdus un nesaskaņas tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā;

6.9.     Ja Lietotājam rodas jebkāda veida strīdi vai domstarpības ar 333 personālu, tad savstarpējie strīdi risināmi pārrunu veidā, ja tas neizdodas, situācijas atrisināšanai tiek pieaicināta uzņēmuma vadība, ja situācija netiek atrisināta pārrunās ar vadību, tad puses risina radušos strīdus un nesaskaņas tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā;

6.10.  Lietotājs ir iepazinies ar „Track Day” Trases ekspluatācijas noteikumiem, tos pilnībā saprot un apņemas tos ievērot, ko apliecina ar savu parakstu.