drošas braukšanas poligona lietošanas noteikumi

Drošas braukšanas poligona ekspluatācijas noteikumi

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Datu aizsardzības atruna ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar noteikumu ievērošanu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti. Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu;

1.2. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek SIA „Baltic Ring 333” drošas braukšanas poligona (turpmāk tekstā – Poligons) lietotāja (turpmāk tekstā – Lietotājs) darbību norise nodarbības laikā kopumā;

1.3. Poligona Lietotājs ir persona, kura piedalās kādā no Poligona auto vadīšanas apmācību kursiem, kas notiek Poligonā;

1.4. Poligona nodarbības ir Lietotāja izvēlēts auto vadīšanas apmācību kurss, ko vada Poligona nodarbības vadītājs (turpmāk tekstā – Instruktors).

LIETOTĀJA PIENĀKUMI

2.1. Ja Lietotājs izvēlas nodarbību laikā izmantot savu personīgo automašīnu (turpmāk tekstā – a/m), tad:

2.1.1. a/m jābūt ar derīgu tehnisko apskati;

2.1.2. a/m bākai jābūt pildītai ar vismaz 10 – 15l degvielu, bet atkarībā no programmas ilguma, ņemot vērā, ka degvielas daudzums paredzēts vismaz 3-4h ilgai mācību režīma braukšanai;

2.1.3. a/m riepas nedrīkst būt aprīkotas ar radzēm.

2.2. Pirms pirmās nodarbības sākuma veikt apmaksu pilnā apmērā par izvēlēto auto vadīšanas apmācību kursu. Ja apmaksa veikta ar bankas pārskaitījumu, tad pirms pirmās nodarbības uzrādīt bankas izrakstu par veiktu maksājumu;

2.3. Pildīt visus Instruktora sniegtos norādījumus, kas ir ietverti izvēlētajā apmācības kursā;

2.4. Pirms nodarbības uzsākšanas, apgūt rācijas lietošanas pamatnosacījumus, ar rācijas lietošanas noteikumiem iepazīstina Instruktors;

2.5. Izmantot drošības jostu atrodoties a/m;

2.6. Izpildot uzdevumu, nepārsniegt Instruktora norādīto a/m braukšanas ātrumu;

2.7. Ievērot drošu distanci minimums 1m pirms nākamā dalībnieka a/m;

2.8. Ja rodas jebkādi jautājumi vai neskaidrības par dotā uzdevuma izpildi, tad jautāt Instruktoram, noskaidrojot uzdevumu līdz tas ir pilnībā saprotams;

2.9. Ja ir radušās problēmas turpināt braukšanu, tad par šo faktu informēt Instruktoru ar rācijas starpniecību;

2.10. Ja ir konstatētas problēmas rāciju darbībā, tad par to nekavējoties informēt Instruktoru;

2.11. Saudzīgi izturēties pret nodarbības laikā lietojamo un pieejamo Poligona mantu un izsniegto aprīkojumu.

LIETOTĀJAM KATEGORISKI AIZLIEGTS

3.1. Atrasties Poligonā apreibinošu vielu ietekmē;

3.2. Patvaļīgi lietot Poligona trases, bez Instruktora dotās komandas un norādījumiem par sekojošā uzdevuma izpildi;

3.3. Doties uz citu Poligona trasi bez Instruktora atļaujas;

3.4. Patvaļīgi mainīt noteikto braukšanas virzienu, konfigurāciju un apstāties Poligonā bez pamatota iemesla;

3.5. Nekādā gadījumā neuzsākt braukšanas kustību konkrētā Poligona daļā, kamēr tajā cits Poligona Lietotājs veic uzdevuma izpildi;

3.6. Izkāpt no a/m piespiedu apstāšanās gadījumā bez Instruktora atļaujas.

LIETOTĀJA ATBILDĪBA

4.1. Pilna atbildība par pienākumu un aizliegumu ievērošanu, to izpildi un radītajām sekām;

4.2. Civiltiesiskā atbildība saskaņā ar LR spēkā esošajām tiesību normām;

4.3. Pilna atbildība, ka transportlīdzeklim ar kuru viņš piedalās nodarbībā ir veikta Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (OCTA) un transportlīdzeklim ir derīga tehniskās apskates apliecība;

4.4. Lietotāja a/m kopējais svars nedrīkst pārsniegt 3.5 tonnas;

4.5. Ja Lietotājs izmanto Poligona a/m, tad Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par a/m lietošanu (skat. punktus 2.11. un 4.2.). Par a/m tehnisko sagatavotību un degvielu, atbildību uzņemas Poligons.

LIETOTĀJA TIESĪBAS

5.1. Veikt Instruktora uzdotos uzdevumus pēc konkrēto apmācību programmas;

5.2. Atteikties izpildīt uzdevumus, ja Lietotājs kādu noteiktu apstākļu dēļ apzinās vai šaubās, ka uzdevumu nespēs veikt;

5.3. Ja Lietotājs, kurš Poligonā apmeklē „Apmācības kursu programma ceļu satiksmes drošības jautājumos”, saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 551., apzinās vai šaubās, ka kādu noteiktu apstākļu dēļ nespēs veikt apmācības kursu programmā ietverto uzdevumu un atsakās to veikt, tad šādā situācijā iepriekš minētā apmācības kursu programma tiek vērtēta kā neapgūta;

5.4. Uzdot jebkādus jautājumus par apmācību uzdevumu izpildi un saņemt Instruktora atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

CITI JAUTĀJUMI

6.1. 333 neuzņemas atbildību par Lietotāja personīgajām materiālajām vērtībām;

6.2. Neievērojot iepriekš minētos noteikumus, Lietotājam tiek izteikts mutisks brīdinājums, ja Lietotājs neievēro izteikto brīdinājumu, tad dalība nodarbībā Lietotājam tiek nekavējoties liegta, bez tiesībām to atjaunot un samaksa par nodarbību netiek atgriezta;

6.3. Pretenzijas, kas radušās nodarbības laikā, ir jāiesniedz rakstveidā brīvā formā nekavējoties – uzreiz pēc nodarbības beigām;

6.4. Ja Lietotājam rodas jebkāda veida strīdi vai domstarpības ar jebkuru trešo personu, tad savstarpējie strīdi risināmi pārrunu veidā, ja tas neizdodas, Lietotājs un trešā persona risina radušos strīdus un nesaskaņas tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā;

6.5. Ja Lietotājam rodas jebkāda veida strīdi vai domstarpības ar 333 personālu, tad savstarpējie strīdi risināmi pārrunu veidā, ja tas neizdodas, situācijas atrisināšanai tiek pieaicināta uzņēmuma valde, ja situācija netiek atrisināta pārrunās ar valdi, tad puses risina radušos strīdus un nesaskaņas tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā;

6.6. Lietotājs iepazīstas ar 333 „Drošas braukšanas poligona ekspluatācijas noteikumi”, tos pilnībā saprot un apņemas tos ievērot, ko apliecina ar savu parakstu.