“333 Dragreiss’’ 2020 NOLIKUMS

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Sacensības Dragreisā „333 Dragreiss 2020” notiek saskaņā ar LAF Nacionālā sporta kodeksa vispārīgo daļu, LAF Drifta komisijas un dragreisa darba grupas reglamentējošajiem dokumentiem, šī nolikuma un papildus nolikuma prasībām, Latvijas Republikas spēkā esošajiem „Ceļu satiksmes noteikumiem” (izņemot sacensībām slēgtus ceļu posmus, LAF Nacionālā sporta kodeksa p. 2.36.1.). Šī nolikuma izmaiņas vai papildinājumi tiks paziņoti tikai rīkotāja vai komisāru apstiprinātos numurētos un datētos biļetenos. LAF Nacionālais sporta kodekss publicēts www.laf.lv.

1.2. Dragreiss – paātrinājuma sacensība starp diviem automobīļiem ar startu no vietas un finišu gaitā.

1.3. Dragreisa distances garums ir 1/8 jūdzes jeb 201,168 metri (turpmāk tekstā – Distance).

1.4. “333 Dragreiss 2020” ir sacensības standarta vai sertificēti pārbūvētām automašīnām (turpmāk tekstā – a/m), kuras tiek rīkotas slēgtā trasē.

1.5. “333 Dragreiss” tiek rīkots saskaņā ar LAF Sporta kodeksu, šo nolikumu un tā papildinājumiem.

1.6. “333 Dragreiss” notiek 2020. gada 10. oktobrī, sporta kompleksā “333”.

1.7. “333 Dragreiss” notiek 7 (septiņās) ieskaites klasēs:

1.7.1. A klase – līdz 2000cm3  atmosfēriskie dzinēji (Ietilpst automašīnas, kam ir spēkā esoša un derīga transportlīdzekļa valsts tehniskā apskate);

1.7.2. B klase – no 2000cm3 līdz 3000cm3  atmosfēriskie dzinēji (Ietilpst automašīnas, kam ir spēkā esoša un derīga transportlīdzekļa valsts tehniskā apskate);

1.7.3. C klase – virs 3000cm3  atmosfēriskie dzinēji (Ietilpst automašīnas, kam ir spēkā esoša un derīga transportlīdzekļa valsts tehniskā apskate);

1.7.4. D klase* – līdz 2000cm3 turbo, kompresora, rotori, nitro dzinēji;

1.7.5. E klase* – no 2000cm3 līdz 3000cm3 turbo, kompresora, rotori, nitro dzinēji;

1.7.6. F klase* – virs 3000cm3 turbo, kompresora, rotori, nitro dzinēji;

1.7.7. G klase – sieviešu, bez tilpuma ierobežojuma (Ietilpst automašīnas, kam ir spēkā esoša un derīga transportlīdzekļa valsts tehniskā apskate).

*Automašīnām ar turbo, kompresora, rotora un nitro dzinēju, kuras 1/8 jūdzes distanci veic ātrāk kā 6,5 sekundes jābūt aprīkotām ar drošības karkasu.

1.8 Nepiemērotu laika apstākļu gadījumā (lietus, migla, negaiss, u.c.) rīkotājiem ir tiesības sacensības atcelt, pārcelt, vai rīkot to citā datumā, par to informējot sporta kompleksa “333” mājas lapā.

1.9 Sacensībās var tikt veiktas dopinga un alkohola kontroles. Dopinga kontroles procedūra un aizliegto vielu saraksts piemērots atbilstoši „Pasaules Antidopinga aģentūras” un FIA noteikumiem. Alkohola kontroli var veikt sacensību organizators, izmantojot sertificētu alkometru. Noteiktās normas (0,0 promile) pārsnieguma gadījumā ar sacensību galvenā tiesneša lēmumu sportistam tiek noteikts aizliegums startēt konkrētajās sacensībās. Dalības maksa netiek atgriezta.

1.10 Iespēju mainīt grupu var pieteikt līdz sacensību nedēļas ceturtdienas vakaram (plkst. 23:59), personīgi sazinoties ar organizatoru (elvijs@333.lv/ 22469491). Sacensību organizators saglabā tiesības veikt vai neveikt dalībnieka grupas maiņu pēc saviem ieskatiem.

 

2. Norises vadība, laiks un vieta

2.1. Sacensību organizators: SIA „Baltic Ring 333’’ (turpmāk tekstā – Organizators)
Reģistrācijas numurs: 40103537133

Bankas dati dalības maksas apmaksai:
SIA „Baltic Ring 333’’
SEB BANKA iban: LV04UNLA0050018842641

2.2. Sacensību oficiālās personas:

  • Galvenais tiesnesis: Jānis Liepa
  • Sacensību Komisārs: Oskars Ozols
  • Tehniskais tiesnesis: Sandris Vāvernieks
  • Starta kontrole (Egle): Sandris Ivanovskis
  • Glābēji: Mārtiņš Mārcis Putniņš, Kristaps Ziemelis
  • Sacensību direktors: Elvijs Švāģeris

2.3. Sacensības tiesā LAF drifta komisijas apstiprināta tiesnešu kolēģija saskaņā ar LAF Sporta kodeksu, FIA Sporta Kodeksu, šī Nolikuma un tā pielikumu prasībām.

2.4. Sacensības notiek 2020. gada 10. oktobrī. Par sacensību sākuma laiku organizators ziņo atsevišķi, bet ne vēlāk kā 10 dienas pirms pasākuma.

2.5. Sacensību dienas kārtība tiek noteikta atbilstoši dalībnieku skaitam. Dienas kārtībā var tikt veiktas izmaiņas sacensību norises laikā, ņemot vērā dalībnieku skaitu un sacensību gaitu. Sacensību galvenais tiesnesis patur tiesības atcelt trases uzkopšanas darbus un pauzes pēc saviem ieskatiem.

2.6. “333 Dragreiss” notiek Sporta kompleksā “333”, adrese: Ropažu novads, “Sila Priedes”, LV-2133. Atrašānās vietas karte pieejama mājaslapā www.333.lv sadaļā „kontakti”).

2.7. “333 Dragreiss” notiek sporta kompleksa “333” galvenajā trasē, tās garums: līdz 1,5 km (viens aplis, iespējamas dažādas konfigurācijas); segums: mainīgs (asfalts un grants).

2.8. Dragreisa Distance tiek organizēta “333” galvenās trases taisnē, ievērojot punktā 1.3. noteikto Distances garumu, un nosakot bremzēšanas ceļu – 150m.

 

3. Dalībnieki

3.1. Sacensību dalībniekam ir jābūt derīgai autovadītāju apliecībai.

3.2. ‘’333 Dragreiss’’ sacensībās piedalās LAF un ārvalstu ASN licencēti sportisti.

3.3.    Startēt atļauts sportistiem ar šādām licencēm:

3.3.1. derīgu LAF autosporta disciplīnu licenci;

3.3.2. vienreizējo LAF licenci. Vienreizējās licences cena ir 5 EUR un to var iegādāties reģistrācijas laikā pie sacensību organizatora;

3.3.3. atļauts piedalīties visa veida dragreisa sportistu licenču īpašniekiem.

3.4. Katram dalībniekam jābūt apdrošinātam pret nelaimes gadījumiem, minimālā apdrošināšanas summa ir 1500 EUR. Apdrošināšanas polisē jābūt iekļautiem šādiem apdrošināšanas riskiem: nāve, invaliditāte un traumas. Apdrošināšanas polise (vai tās kopija) jāuzrāda sacensību dienā pie reģistrācijas.

3.5. Apdrošināšanu, dalībniekam būs iespēja iegādāties uz vietas reģistrācijas laikā.

3.6. Dalībniekiem, reģistrējoties sacensību posmam un saņemot starta numuru, jāuzrāda:

3.6.1. personu apliecinošs dokuments (ID / pase / autovadītāja apliecība);

3.6.2. derīga dalībnieka nelaimes gadījumu apdrošināšanas polise (par derīgu tiek uzskatīta arī polises elektroniskā kopija);

3.6.3. dalībnieks, reģistrējot pieteikumu (gan internetā, gan uz vietas), izsaka savu piekrišanu par dalību ‘’333 Dragreisā’’, drošības prasību ievērošanu, personisko atbildību pret savu veselību, savu a/m, kā arī pret trešo personu mantu, veselību, nodarīto kaitējumu;

3.6.4. Sacensībām iespējama iepriekšējā reģistrācija Organizatora mājaslapā 333.lv, aizpildot elektronisku pieteikuma anketu.

3.7. Dalības maksa: 20 EUR  (dalībniekam pirms sacensībām veicot maksājumu un reģistrējoties internetā). Reģistrējoties uz vietas sporta kompleksā “333” sacensību dienā dalības maksa tiek noteikta 25 Eur;

3.8. Visiem dalībniekiem uz automašīnas obligāti jāuzlīmē ‘’333 Dragreiss’’  sponsoru uzlīmes (ja tādas ir), kuras tiek izsniegtas reģistrācijas laikā, saskaņā ar Organizatoru izsniegtu sponsoru reklāmu izvietošanas shēmu.

3.9. Ar vienu a/m var startēt tikai viens dalībnieks.

3.10. Dalībnieks drīkst startēt divās klasēs, reģistrējoties un veicot maksājumu atkārtoti.

 

4. Starta numuru piešķiršana

4.1. Dalībniekam  tiek piešķirts dalībnieka numurs.

4.2. Numura atrašanās vietu uz automašīnas Organizators nosaka sacensību norises dienā.

 

5. Kvalifikācijas rezultātu noteikšana

5.1. Katram dalībniekam jāveic divi kvalifikācijas braucieni.

5.2. Kvalifikācijas braucienos tiek fiksēts katra brauciena Distances laiks.

5.3. Pēc diviem veiktiem kvalifikācijas braucieniem, tiek ņemts vērā ātrākais Distances laiks.

5.4. Ja diviem dalībniekiem ir identiski Distances laiki, tad šiem dalībniekiem tiek piešķirts pārbrauciens.

 

6. Izslēgšanas braucieni

6.1. Lai noteiktu dalībnieku pārus izslēgšanas braucienos, tiek lietota progresīvā izslēgšanas shēma saskaņā ar FIA notiekumiem 4,8,16,32 vai 64 mašīnām.

6.2. Ja kvalificējušos dalībnieku skaits nav tieši 4,8,16,32 vai 64, tad pirmajā izsēgšanas kārtā dalībnieki ar ātrāko kvalifikācijas laiku tiek izlikti bez pāra. Piemēram, ja izslēgšanas braucieniem kvalificējušies 6 dalībnieki, tiek lietota 8 dalībnieku izslēgšanas shēma.

6.3. Izslēgšanas braucienā uzvar tas, kurš pirmais veic Distanci, izņemot, ja dalībniekam tiek fiksēts pāragrs starts.

 

7. Starta kārtība

7.1. Gatavošanās startam, starta kārtība un starta signāla veidi tiek izskaidroti un precizēti Dalībnieku sapulcē.

7.2. Riepu sildīšana (Burnout) pirms starta ir aizliegta.

7.3. Automašīnai jābūt iedarbināmai un spējīgai nostāties uz starta līnijas bez ārējas palīdzības.

7.4. Pēdējai automašīnas kustībai pirms nostāšanās uz starta līnijas jābūt kustībai uz priekšu.

7.5. Pēc nostāšanās uz starta līnijas ar automašīnu nedrīkst tikt veiktas nekādas darbības no malas (piemēram, riepu slaucīšana);

7.6. Starts tiek dots ar starta mehānismu “Egli”. Kad dalībnieki nostājušies uz starta, Starta tiesnesis aktivizē Egli un iedegas pēc kārtas trīs dzeltenas  (ar starplaiku starp gaismām 0,5 sec) gaismas signāli, kam seko zaļais starta signāls. Starta kārtība tiek izskaidrota un precizēta dalībnieku sapulcē.

 

8. Pārkāpumi

8.1.  Dalībniekam tiek piešķirts zaudējums izslēgšanas braucienā sekojošu iemelsu dēļ:

8.1.1. pāragrs starts;

8.1.2. dalībnieks šķērso trases viduslīniju vai trases sāna līniju;

8.1.3. dalībnieks šķērso trases viduslīniju pirms pirmā dzeltenā gaismas signāla iedegšanās;

8.1.4. ja abi dalībnieki veic pāragru startu, zaudē tas, kurš pāragro startu ir veicis pirmais.

8.2. Dalībnieks, kurš šķērso trases viduslīniju, trases sānu līniju vai sķērso starta līniju pirms dzeltenā gaismas signāla iedegšanās, braucienā saņem zaudējumu, neatkarīgi no otra dalībnieka pārkapumiem. Ja abi dalībnieki veic kādu no šiem pārkāpumiem, abi saņem zaudējumu.

8.3. Dalībniekam aizliegts turpināt braucienu, ja automašīnas tehniskais stāvoklis apdraud dalībnieku vai sacensību drošību (tajā skaitā, ir būtiski traucēta redzemība caur vējstiklu, automašīnai ir šķidrumu noplūdes, u.tml.). Tādā gadījumā lēmumu par atļauju dalībniekam piedalīties Posmā pieņem galvenais tiesnesis konsultējoties ar tehnisko komisāru.

8.4. Sods par  riepu sildīšanu “burnout’’ tam neparedzētā vietā – 300 EUR un diskvalifikācija.

8.5. Sods par ātruma ierobežojuma (30km/h) neievērošanu “333” teritorijā – 300 EUR.

 

9. Automašīnas un to tehniskās drošības noteikumi

9.1. Sacensību laikā a/m drīkst atrasties tikai a/m vadītājs;

9.2. Sacensību laikā dalībniekam jābūt piesprādzētam ar drošības jostu un jālieto auto vai moto aizsargķivere ar E marķējumu. Ja nepieciešams, ķiveri iespējams izīrēt Sporta kompleksa „333” info centrā (5 EUR/gab/posms).

9.3. Dalībniekam ir jābūt slēgta tipa apģērbā. Apģērbam jābūt ar garām piedurknēm un garām bikšu starām.

9.4. Dalībniekam kuram automašīna ir aprīkota ar drošības karkasu,jābūt pilnā ekipējumā – standartam atbilstošs autosporta ekipējums – kombinezons, galvas maska, nedegoša apakšveļa, zeķes, apavi un cimdi.

9.5. Par a/m tehnisko stāvokli atbildīgs ir vienīgi pats dalībnieks.

9.6. ‘’333 Dragreisā’’ var piedalīties a/m, ar derīgu CSDD tehnisko apskati vai LAF izsniegtu sporta tehnisko pasi. Kā arī ārzemju autosporta federācijas derīgu sporta tehnisko pasi.

9.7. Par drošības prasībām un pielaidi ‘’333 Dragreisam’’ Organizators var lemt reģistrācijas laikā.

9.8. A/m, ar kuru dalībnieks piedalās ‘’333 Dragreisā’’, jābūt tehniskā kārtībā, tas ir – bez būtiskiem bojājumiem, defektiem, kuri var apdraudēt pašu dalībnieku un citu dalībnieku drošību, kā arī personāla un skatītāju drošību.

9.9. A/m jābūt bez izteiktiem vizuāliem un konstruktīviem defektiem (rūsa, stipri deformētas virsbūves daļas, stipri saplaisājuši stikli tiešās redzamības zonā utml.), kuri var jebkādā veidā ietekmēt sacensību drošību vai radīt aizdomas un negatīvu iespaidu par tām. Par katru šādu gadījumu lemj sacensību galvenais tiesnesis.

9.10. A/m virsbūvi aizliegts atvieglināt, pārveidojot nesošās automašīnas konstrukcijas (piemēram, noņemot metālu, to urbjot, griežot), izņemot tās vietas, kas saistītas ar drošības karkasa un citu sistēmu uzstādīšanu.

9.11. Sporta drošības jostas atļauts lietot tikai tajās a/m, kuras aprīkotas ar drošības karkasu.

9.12. A/m bez drošības karkasa ir jābūt aprīkotai ar ražotāja paredzēto 3 punktu drošības jostu un vadītāja sēdekli ar regulējamu atzveltni. 4, 5 vai 6 punktu drošības jostu un neregulējamu kausveida sēdekļu uzstādīšana automašīnā bez drošības karkasa ir aizliegta.

9.13. A/m, kuras ir aprīkotas ar drošības karkasu, obligāti jālieto 5 vai 6 punktu drošības josta un pilota sēdeklim ir jābūt kausveida sporta tipa (standarts 8855/1999 un 8862/2009), kuram veikta FIA homologācija. Atļauta piedalīšanās ar šķiedras kausveida tipa sēdekli, kam beidzies tā lietošanas termiņš, par katru konkrēto gadījumu lemj sacensību tehniskā komisija. Sacensību laikā braucējam ir jābūt piesprādzētam ar drošības jostu. Vietās kur pilota ķivere var nonākt saskarsmē ar drošības karkasu, polsterējums ir obligāts. Polsterējumam jāatbilst FIA standartam 8857-2001, tips A (skat. Tehnisko sarakstu Nr.23 ”Stiprības karkasa polsterējums ar FIA homologāciju”) vai jāatbilst SFI 45.1. prasībām.

9.14. Kausveida sporta sēdekļi automašīnām bez drošības karkasa nav atļauti.

9.15. Tehniskajam komisāram ir tiesības ziņot galvenajam sacensību tiesnesim par a/m, kuras uzbūve tehniskā komisāra redzējumā ir bīstama, pat ja tā atbilst visiem reglamentētajiem noteikumiem. Galvenokārt tas attiecināms uz gadījumiem, kad pārbūves ievērojami palielina maksimālo ātrumu, bet tādi mezgli, kā bremzes, stūres iekārta, ritošā daļa u.c., nav uzlabotas atbilstoši. Šādos gadījumos var tikt pieprasīts uzstādīt papildus drošības elementus – drošības loku vai drošības karkasu un sporta sēdekli ar 5- vai 6-punktu drošības jostām.

9.16. Par a/m atbilstību tehniskajām un drošības prasībām, par sporta a/m (ar sporta tehnisko pasi) dalību un pielaidi ‘’333 Dragreisam’’ neskaidrību vai strīdus gadījumos lēmumu pieņem Posma galvenais tiesnesis konsultējoties ar  tehnisko komisāru. Organizators saglabā tiesības dalībniekam liegt dalību ‘’333 Dragreisā’’ ar a/m, ja galvenais sacensību tiesnesis ir pieņēmis tādu lēmumu.

9.17. Atļauts lietot mazumtirdzniecībā brīvi nopērkamu degvielu (jebkura oktānskaitļa benzīns, dīzeļdegviela, dabasgāze, etanols E85), tīru etanolu, kā arī rūpnieciski ražotu sporta degvielu ar metanola saturu ne vairāk par 5%. Aizliegts izmantot jebkuru degvielu, kuras sastāvā ir vairāk par 5% metanola. Jebkādas citas degvielas lietošana var tikt pieļauta ar atsevišķu tehniskā komisāra un galvenā tiesneša lēmumu.

9.18. A/m ar divu apjomu un trīs apjomu virsbūvi, degvielas tvertnei jāatrodas ārpus pilota kabīnes, nodalītai ar ugunsdrošu hermētisku uguns sienu.

9.19. Visai barošanas sistēmai (degvielas sūkņiem, filtriem, ventilācijai u.tml.) ir jāatrodas ārpus salona, virsbūves gabarītos. Degvielas caurulēm, ja tās šķērso automašīnas salonu, salonā esošajā daļā ir jābūt viengabala, bez savienojumiem, atbilstoši FIA Sporta kodeksa J pielikuma 253 nodaļas 3. punktam.

9.20. A/m ir jābūt aprīkotai ar vismaz vienu strādājošu bremžu signāllukturi. Savukārt atmosfērisko dzinēju klašu automašīnām bremžu signāllukturiem jāatbilst tehniskās apskates prasībām. Papildus: Nakts sacīkstēs automašīnai ir jābūt aprīkotai ar strādājošiem tuvās gaismas lukturiem un aizmugurējiem gabarītu lukturiem.

9.21. Vējstiklam obligāti jābūt vairākslāņu (Triplex tipa) bez redzamību pasliktinošiem bojājumiem. Citu stiklu vietā var izmantot vismaz 3 mm biezu neplīstošu polikarbonātu. Aizliegts tonēt priekšējos sānu stiklus (caur stikliem jābūt skaidri saredzemam pilotam). Caurspidīga aizsargplēve uz sānu stikliem ir rekomendējama.

9.22. Riepām nekur nedrīkst būt mehānisku bojājumu un nodilumu līdz kordam. Riepu stāvokli kontrolē sacensību laikā.

9.23. Ja tiek lietotas sliku riepas (ar norādi “For competition use only”), transportlīdzeklim ir jābūt metāla aisarggredzenam ap kardānvārpstu, tā izmēri 6 mm (bizums) x 50 mm (platums) x 360 grādu. Gredzenam jāatrodas ne tālāk kā 152 mm attālumā no pirmā kardāna krustiņa (elastīgā savienojuma). Ja kardānpārvads sastāv no vairākām daļām, tad aisarggredzenam ir jābūt attiecīgi uz katru tā daļu – atļauts:
D klase – līdz 2000cm3 turbo, kompresora, rotori, nitro dzinēji;
E klase – no 2000cm3 līdz 3000cm3 turbo, kompresora, rotori, nitro dzinēji;
F klase – virs 3000cm3 turbo, kompresora, rotori, nitro dzinēji;

9.24. Aizliegta riepu mehāniska sildīšana (elektriskie sildītāji, ruļļi u.tml.)

9.25. Sacensību laikā a/m nedrīkst atrasties nenostiprināti priekšmeti.

9.26. Akumulatoru baterijai ir jābūt droši nostiprinātai un nosegtai, lai izslēgtu īssavienojumu vai noplūdi.

9.27. Akumulatora baterija nedrīkst tikt novietota vadītāja vai pasažieru nodalījumos. Ja akumulators ir pārvietots uz bagāžas nodalījumu, starp bagāžas nodalījumu un salonu ir jābūt vismaz 0.6 mm biezai tērauda vai 0.8 mm biezai alumīnija ugunssienai. Ugunssienu var aizvietot ar 0.6 mm biezu tērauda vai 0.8 mm biezu alumīnija vai FIA akceptētu polietilēna aizsargkonteineru. Ja ugunssienas vietā izmantotais akumulatora aizsargkonteiners ir noslēgts, tas nedrīkst tikt izmantots akumulatora turēšanai vietā un tam ir jābūt aprīkotam ar gaisa ieplūdi, kura izeja atrodas ārpus salona. Ja akumulatoru baterija neatrodas tās oriģinālajā vietā, tā jānostiprina pie virsbūves lietojot metāla pamatni un divas metāla skavas ar izolējošu pārklājumu, kuras piestiprinātas automobiļa grīdai ar bultskrūvēm un vītnēm. Šo skavu stiprināšanai ir jālieto bultskrūves ar diametru vismaz 10 mm. Gadījumā, ja akumulators neatrodas tā oriģinālajā atrašanās vietā transportlīdzeklī, akumulatora tuvumā ir jābūt papildu masas slēdzim.

9.28. Transportlīdzeklim nedrīkst būt nekādu šķidrumu noplūdes. Sacensību laikā klimata kontroles iekārtai vai gaisa kondicionētājam ir jābūt izslēgtam, lai izvairītos no kondensāta pilēšanas uz trases.

 

10. Sacensību kārtība

10.1. Saskaņā ar šī nolikuma 4. punktu sacensību dienā tiek sastādīts starta saraksts. Dalībnieki startē savas klases ietvaros.

10.2. Ja dalībnieks neierodas uz startu savā paredzētajā laikā, viņš netiek pielaists pie brauciena.

 

11. Protesti

11.1. Protestu var iesniegt rakstiskā formā ne vēlāk kā 15 minūtes pēc iebrauciena      beigām.Iemaksa protesta iesniegšanas gadījumā 100 EUR.

11.2. ‘’333 Dragreisa’’ norises laikā neskaidrību gadījumā galvenais tiesnesis var vērsties pie dalībnieka.

 

12. Apbalvošana

12.1. Organizators SIA „Baltic Ring 333” un sponsori apbalvo 1.–3. vietu ieguvējus katrā klasē;

 

13. Citi noteikumi

13.1. Piedaloties „333 Dragreiss” sacensībās, dalībnieks piekrīt, ka viņa personas dati un kontaktinformācija tiek saglabāta un nodota Organizatora rīcībā, lai Organizators varētu sazināties ar dalībnieku un informēt par jautājumiem, kas saistīti ar sacensību norisi vai plānotajiem treniņu braucieniem un citiem Posmiem.

13.2. Dalībnieks, kā arī viņa komanda un līdzjutēji ir informēti, ka „333 Dragreiss” ir publisks pasākums un tajā notiek fotografēšana un/vai filmēšana. Vizuālie materiāli var tikt izmantoti publicēšanai sociālajos tīklos un medijos.

 

14. Sacensību karte “333” trasē

15. Dienas kārtība

*Dienaskārtība var tikt mainīta atkarība no dalībnieku skaita.

12:00 – 14:00 Brīvie treniņbraucieni visām klasēm;
14:00 – 14:30 G klase 1,2 kvalifikācija;
14:30 – 15:00 F klase 1,2 kvalifikācija;
15:00 – 15:30 E klase 1,2 kvalifikācija;
15:30 – 16:00 D klase 1,2 kvalifikācija;
16:00 – 17:30 C klase 1,2 kvalifikācija;
17:30 – 18:00 B klase 1,2 kvalifikācija;
18:00 – 18:30 A klase 1,2 kvalifikācija;
19:00 Izslēgšanas braucieni top16 vai top32 (atkarībā no dalībnieku skaita)
19:00 – 19:20 G klase (top16 vai top32);
19:20 – 19:40 F klase (top16 vai top32);
19:40 – 20:00 E klase (top16 vai top32);
20:00 – 20:20 D klase (top16 vai top32);
20:20 – 20:40 C klase (top16 vai top32);
20:40 – 21:00 B klase (top16 vai top32);
21:00 – 21:20 A klase (top16 vai top32);
21:30 Apbalvošana visām klasēm.